Súkromná materská škola
v Čachticiach

Patrí medzi prvé súkromné školy na Slovensku. Je zaradená v sieti škôl a školských zariadení a nachádza sa v Čachticiach. Nie je zriadená na podnikanie, zriaďovateľom je nezisková organizácia a výchova a vzdelávanie je dostupné
všetkým sociálnym vrstvám vďaka primeranej výške školného. Škola vznikla v roku 1994 z dôvodu zániku štátnej školy a požiadaviek rodičov o jej zachovanie. Už viac ako 25 rokov sme tu pre naše deti.
   
Súkromná materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.
Od septembra 2016 plánujeme podľa inovovaného  Školského vzdelávacieho programu  „Macko škôlkar.“  

Zameranie školy je orientované na dieťa, jeho potreby, potreby rodičov. Naším cieľom je rozvíjať dieťa vo všetkých stránkach, obohacovať jeho denný program, rešpektovaním rodinnej výchovy vytvoriť rodinné prostredie, plné lásky a pohody. Chceme vytvoriť školu, do ktorej chodia deti rady, sú v nej šťastné a spokojné a bohatou ponukou činností vplývať na jeho plnohodnotnú výchovu a vzdelávanie. Prostredie materskej školy predurčuje jej profiláciu – enviromentálnu výchovu a kultúrnu a regionálnu výchovu. Našou snahou je budovať otvorenú školu, inkluzívne zameranú, prístupnú všetkým partnerom, rodičom a súčasne školu, ktorá preferuje zdravý životný štýl. Inkluzívne vzdelávanie chápeme ako obohacujúce spolužitie a kooperáciu jedinečných (výnimočných, odlišných, hodnotných) osobností s osobitými vnútornými podmienkami, ktoré do školy prichádzajú z rôznorodého kultúrneho, jazykového aj sociálneho prostredia a prinášame rovnaké šance na úrovni partnerskej kooperácie.

 

Tlačivá

 

dokument

Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti


 

Čítaj viac

dokument

Žiadosť
o prijatie dieťaťa


 

Čítaj viac

dokument

Písomné vyhlásenie k podaniam


 

Čítaj viac

dokument

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu


 

Čítaj viac