Oznamy

Súkromná materská škola Čachtice ZÁPIS DETÍ na školský rok 2024/2025

 

V súlade s § 59 ods. 3 a 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení sa uskutoční zápis do Súkromnej materskej školy formou podania žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

 

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

do materskej školy  na školský rok 2024/2025

môže zákonný zástupca podať dňa 06.5.2024

 

 

Žiadosť môžete podať:

osobne v materskej škole dňa 06.05.2024

  • v čase od hod. do 16.hod.,

e-mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), poštou, do elektronickej schránky školy od

06.05.do 10.05.2024.

Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov.

 

Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

Žiadosť o prijatie dieťaťa je zverejnená aj na web stránke sukromnamaterskaskola-cachtice.sk

v časti "Tlačivá", alebo si ju môžete vyzdvihnúť v SMŠ.

 

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (MŠ) sa všeobecne prijíma dieťa od troch do 6 rokov veku.

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa do materskej školy prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

a)           dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2024,

  1. dieťa pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  2. následne právo na prijatie na školský rok 2024/2025 majú deti, ktoré do augusta 2024 dovŕšia vek 4 roky.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Súkromnej materskej školy, Malinovského 882, Čachtice, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2024/2025 povinné predprimárne vzdelávanie, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

  • ktorých súrodenci navštevujú/navštevovali Súkromnú materskú školu,
  • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,

 

  • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ).

 

 

 

Ďalšie informácie k zápisu:

 

  1. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy (požiadavkou je, aby dieťa malo osvojené základné sebaobslužné návyky).
  2. V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí, ktoré majú právo na prijatie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 08.2024, ako aj detí vo veku od troch rokov.
  3. V prípade, ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť podpisuje len jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné túto skutočnosť doložiť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ.

 

V prípade nejasností, kontaktujte materskú školu.

 

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy do 30. júna 2024

 

Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučene prostredníctvom elektronickej schránky, osobne, prípadne poštou.

Budeme Vás informovať.

 

 

Ľubica Gogolová riaditeľka školy