Deti a rodičia

Deti v škôlke

 

Aj vaše dieťa začalo navštevovať materskú školu?


Aj vaše dieťa začalo navštevovať materskú školu? Ako zvládnuť prvý nástup dieťaťa do materskej školy?

Prvý nástup do materskej školy je náročný tak pre dieťa ale aj pre jeho rodičov. Vydrží tam? Nebude plakať? Väčšinou je to tak, že rodičia sa boja viac ako samé dieťa, ktoré začne chodiť do kolektívu v materskej škole.

Samotný nástup do materskej školy je sprevádzaný adaptačnými problémami. Niektoré deti zvládajú odlúčenie od rodičov úplne bezproblémovo, utekajú do triedy, Iné od prvých dní plačú, alebo sú tiché, zakríknuté a hrdinsky trpia... Tiež sa stáva, že problémy nastanú až o týždeň, ba i mesiac.
Ako to všetko zvládnuť?

 

Dôležité je dieťa na materskú školu pripraviť. Rozprávať sa s ním o deťoch, o tom čo ho čaká, ubezpečovať ho, že keď sa pohrá, rodičia pre neho prídu. Ísť na prechádzku okolo škôlky, prípadne navštíviť ju ešte pred nástupom, ak to MŠ umožňuje. Pripraviť dieťa tak, aby sa na škôlku tešilo. Vhodné je i skúšať dieťa nechať niekoľko hodín bez mamy i otca u niekoho známeho, najlepšie kto má malé deti, aby si dieťa zvyklo bez vás. Dieťa má mať pred nástupom zvládnuté hygienické návyky, malo by sa vedieť samo najesť, vypýtať si čo potrebuje... celkovo dieťa pripraviť na takú veľkú zmenu sa nedá, každé je jedinečné a osobité, nedá sa všeobecne povedať, ako ho pripraviť, aby to zvládlo úplne bez problémov.

Najhoršie je raňajšie lúčenie. Deti sa s rodičmi lúčia ťažko, ale časom si každé dieťa zvykne na denný režim a adaptuje sa. Tu je tiež dôležitý postoj rodiča. Ak je vyrovnaný rodič, dieťa reaguje oveľa lepšie, ako keď si mamina utiera slzy a je celá vystresovaná. Dieťa vníma, že niečo nie je tak, ako by malo byť, aj keď sa to snažíte pred ním zakryť. V kľude sa treba rozlúčiť, ubezpečiť dieťa, že prídete pre neho
a nepredlžovať lúčenie. Čím dlhšie lúčenie trvá, tým je to pre obe strany horšie. Niekedy je lepšie vysielať ocina, tí väčšinou nemajú čas vyjednávať pred dverami triedy. Hlavne v prvých týždňoch si môžu nosiť z domu nejakú hračku, ktorá im pripomína domov, a tým prekonávajú prvotný strach zo škôlky. U malých detí je vhodná postupná adaptácia, najskôr 2-3 hodiny, potom čas postupne predlžovať. Samozrejme, nie vždy sa to dá a nie vždy je to i potrebné. Inak reagujú deti, ktoré vedia, že ich mama je doma a inak deti, ktorých mama je v práci.

Pre deti je aj naučenie sa dennému režimu prekonaním strachu zo škôlky. Vedia, že keď sa vyspinkajú, napapajú, potom príde maminka.
Nebojte sa, ak vaše dieťa plače. Veľmi často trvá plač len niekoľko minút, potom sa vaše dieťa začlení a pekne sa hrá... Pani učiteľky sa snažia byť dieťaťu oporou, druhou mamou, ktorá ich objíme, pohladká keď treba. Postupne bude slzičiek ubúdať. Škôlka či škola je pre deti druhým domovom a učitelia robia maximum preto, aby sa tam tak detičky aj cítili...

Čo v prípade, ak je adaptácia dieťaťa veľmi ťažká a ani po pár mesiacoch sa to nezlepšuje? Je možné na čas prerušiť dochádzku, alebo ju prerušiť až do konca školského roka.

Držíme všetkým škôlkarom aj ich maminkám pri nástupe do škôlky palce!

Kolektív Súkromnej MŠ

 

U nás je to takto:

Deti v škôlke 10
Deti v škôlke 11
Deti v škôlke 12
Deti v škôlke 13

 

Deti v škôlke

 

Ako kniha ovplyvňuje a formuje dieťa predškolského veku


Predškolský vek je rozhodujúcim prostredím pre celkový vývin osobnosti dieťaťa. V súčasnosti sa význam predškolskej edukácie stáva odrazovým mostíkom celoživotného vzdelávania každého človeka. Dieťa si v tomto veku osvojuje predpoklady na zvládnutie čitateľských a pisateľských schopností. Nejde o výučbu čítania a písania v ich konvenčnej podobe, ale o pochopenie, že hovorená a písaná forma jazyka spolu úzko súvisia a tvoria každodennú súčasť života.

Naša MŠ vytvára prostredie bohaté na tlač v rozmanitých formách. Každá zo štyroch tried disponuje triednou knižnicou obsahujúcou veku primerané tituly od obrázkových kníh s krátkymi textami až knihy s básnickou a prozaickou tvorbou slovenských aj medzinárodných autorov.

 

Nosnou zásobárňou literatúry je aj rozsiahla školská knižnica, v ktorej sa nachádzajú nielen detské knihy, ale aj množstvo pedagogických odborných titulov pre kontinuálne vzdelávanie pedagógov našej MŠ. Knižné tituly dopĺňajú aj školské a detské časopisy ako Zvonček a Včielka, ako aj tvorivé zošity Papierová dielnička, Písanka predškoláka, Jazýček šikovníček, Predškolák poznáva, či Predškolák počíta.

Pre pedagógov našej MŠ je dôležité pripravovať deťom atraktívnu ponuku zmysluplných edukačných aktivít s jazykovými a literárnymi dielami, aby prostredníctvom nich získavali hodnotné skúsenosti s prepojením literárneho, kultúrneho, fantazijného, emočného a reálneho sveta.

Práca s básnickými a prozaickými textami je súčasťou každodenných edukačných aktivít. A nejde iba o pasívne vnímanie textov básní a rozprávok. Aktívnou reprodukciou známych textov formou detských dramatizácií a detských „divadielok“ rozvíjame aktívne emocionálne prežívanie textov, poznanie okolitého sveta, rozvoj slovnej zásoby a formujeme predstavu o rodnom jazyku, jeho využití a jeho rozmanitých podobách.

Naše deti si primerane veku vytvárajú aj svoje vlastné literárne útvary, vyrábajú k rôznym témam originálne pojmové mapy, ktoré sú spojením tvorivej práce s obrázkovým materiálom, písmenkami aj textom. Staršie deti si spoločne tvoria rôzne knihy s prediktabilným textom, kde opäť okrem jednoduchých slov a pojmov knihy dotvoria obrázkami z časopisov a vlastnými kresbami. Navzájom a aj spoločne si potom texty „čítajú“ a utvárajú si vzťah k písanej podobe jazyka a formálnej podobe tlačených textov – časopisov a kníh, ale aj hodnotia svoj písaný a kreslený prejav. Mnoho detí pri ranných hrách využíva možnosť zdokonaľovať si svoj grafický – písaný či kreslený – prejav na interaktívnej tabuli. Niektoré skupinky starších detí si vytvárajú svoj vlastný triedny denník, ktorého
„písaním“ je každý deň poverené iné dieťa, ktoré na list príslušného dňa zaznamená svoj dojem, zážitok či poznatok z aktuálneho dňa. Obľúbenou metódou je aj čítanie príbehu na doma. Každý deň si domov knihu požičia a s rodinným príslušníkom krátky text prečíta jedno dieťa, ktoré nasledujúci deň pri rannom kruhu prerozpráva text svojim kamarátom v MŠ. Kniha takto putuje po domácnostiach detí, až kým sa vystriedajú všetky deti v triede.

Napriek tomu, že v súčasnosti majú deti omnoho väčšie možnosti a zdroje ako v minulosti, čítanie kníh nahradilo pozeranie rozprávok na CD nosičoch a manipuláciu s textom a knihou nahradili rôzne počítačové hry, zostáva priamy kontakt z knihou pre komplexný rozvoj dieťaťa naďalej nenahraditeľný. Okrem vytvárania citového puta medzi dieťaťom a osobou, ktorá mu pravidelne číta, rozvíjajú sa v dieťati základné morálne princípy, ktoré môže ihneď konfrontovať s osobou, ktorá mu číta, dieťa si rozvíja artikulačné, komunikačné a vyjadrovacie schopnosti, rozširuje si slovnú zásobu a utvára svoj prvý vlastný názor o chode a fungovaní sveta prevereného generáciami.

Vzťah ku knihe sa stane celoživotným zdrojom vedomostí, inšpiráciou pre jeho ďalší rozvoj, útočiskom a odpoveďou pri riešení mnohých problémov, uvoľnením a relaxom v dnešnom náročnom svete.

Prácu s knihou, textom, jazykovými a literárnymi útvarmi podnecujeme a rozvíjame aj mimo našej školy. Pravidelne navštevujeme našich kamarátov – minuloročných predškolákov a teraz už prvákov v škole, ktorí nám ukážu, ako rozvíjajú svoj rečový a jazykový, ako aj písaný prejav. Predvedú nám šikovné rúčky pri písaní na tabuľu aj v zošite, prečítajú texty zo šlabikára, a ukážu nám, aký pokrok spravili vo svojom písomnom i rečovom prejave. V rámci edukačnej aktivity Marec – Moja priateľka kniha s deťmi navštevujeme aj miestnu Obecnú knižnicu. Tu sa deti okrem kníh oboznámia aj s praktickou stránkou fungovania knižnice a prínosom knižnice pre detských čitateľov.

Foto: Okrem množstva aktivít na tému Moja priateľka kniha, sme sa dostali až k samotnej podstate výroby kníh. Preto sme tvorbu vlastnej knihy začali výrobou svojho vlastného, recyklovaného papiera, na ktorý sme následne vytvárali texty a kresby.

Súkromná materská škola Čachtice

Deti v škôlke 14
Deti v škôlke 15